Wzrost potencjału ICK w zakresie realizacji wydarzeń plenerowych

 

Tytuł projektu: Wzrost potencjału Iławskiego Centrum Kultury w zakresie realizacji wydarzeń plenerowych
Beneficjent: Iławskie Centrum Kultury
Nr umowy: RPWM.06.01.02-28-0033/22-00

Okres realizacji projektu: 22.04.2022 – 27.12.2023

Efekty projektu zostaną osiągnięte w wyniku realizacji następujących składników: 

- zakupu zestawu kina plenerowego, w skład którego wchodzą elementy infrastruktury niezbędnej do prowadzenia projekcji filmowych w plenerze;
- zakupu tablicy multimedialnej, która będzie wykorzystywana w celu umieszczania zapowiedzi filmowych, informacji dotyczących oferty ICK, działalności placówki, krótkich relacji filmowych oraz innych wydarzeń kulturalnych;
- zakupu sprzęt audio, który poza wykorzystaniem do organizacji kina plenerowego, będzie również służył wsparciu realizacji innych organizowanych przez ICK wydarzeń;

- uruchomienia aplikację mobilną, która umożliwi mieszkańcom oraz turystom stały dostęp do aktualności, rezerwację i zakup biletów do kina oraz na inne wydarzenia kulturalne.

Celem projektu jest poprawa jakości świadczonych usług kulturalnych i zwiększenie atrakcyjności oferty Iławskiego Centrum Kultury poprzez dopasowanie do potrzeb wskazanych przez mieszkańców.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury (schemat A).

Całkowita wartość projektu: 674.304,44 zł

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 524.630,40 zł.