ZATRUDNIMY

Iławskie Centrum Kultury poszukuje pracownika na stanowisko

Technik - oświetleniowiec


Wymagania:
- wykształcenie średnie lub wyższe, 
- znajomość obsługi nagłośnienia,
- elastyczność w zakresie godzin pracy,
- mile widziane uprawnienia SEP,
- umiejętność pracy w zespole.


Proponowane warunki pracy.
1. Umowa o pracę na czas nieokreślony (po okresie próbnym).
2. Praca na cały etat.
3. Możliwa praca w weekendy i święta.
4. Wynagrodzenie miesięczne brutto od 4 000.00 zł.
5. Możliwość rozwoju zawodowego.


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- obsługa wydarzeń organizowanych przez Iławskie Centrum Kultury,
- realizacja oświetlenia wydarzeń kulturalnych,
- montaż sprzętu oświetleniowego, nagłośnieniowego, scenicznego,
- przygotowanie i obsługa urządzeń oświetleniowych,
- przygotowanie i obsługa sprzętu scenicznego,
- budowa i przygotowanie sprzętu scenicznego,
- budowa i przygotowanie sceny,
- montaż zadaszeń scenicznych,
- montaż i obsługa instalacji trawersowych oświetlenia i nagłośnienia,
- realizacja techniki sceny podczas wydarzeń kulturalnych.

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:
- list motywacyjny i CV;
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane umiejętności;
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminie do 31 grudnia 2022 r. 
do Iławskiego Centrum Kultury (Sekretariat pokój nr 227), ul. Niepodległości 13A, 14-200 Iława.

 

Wzór

Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z  art. 12 i 13  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji do pracy  w Iławskim Centrum kultury w Iławie:

1. Administratorem Państwa  danych osobowych jest Iławskie Centrum
    Kultury  z siedzibą w Iławie, przy ul. Niepodległości 13A,
    e-mai :  sekretariat@ickilawa.pl, tel  (89) 649-16-31

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych pełni
    wyznaczony przez nas Inspektor Ochrony Danych – Agnieszka Pułtorak.
    Kontakt do Inspektora Ochrony Danych : e - mail: iod1@panetpol.pl

3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie rekrutacji kandydatów do pracy w Iławskim Centrum Kultury.

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest konieczność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy o świadczenie pracy, a zakres tych danych zawarty jest w katalogu danych, których podania może wymagać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z Kodeksem  pracy. 

5. Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie po zakończeniu rekrutacji przez okres dwóch lat, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.  

7. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, a także z zastrzeżeniem przepisów prawa-usunięcia, ograniczenia, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych w przypadku, gdy uznacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie   z prawem.

8. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. 

9. Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.     

10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.                 

……………………………………………
(podpis  kandydata  do pracy)